loader image

Regres ubezpieczeniowy – jak go uniknąć?

Dostałeś wezwanie do zapłaty regresu od towarzystwa ubezpieczeniowego albo UFG?

Dowiedz się, co możesz zrobić. W naszym poradniku omawiamy temat regresu ubezpieczeniowego oraz podpowiadamy jak się od niego odwołać.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

Czym jest regres ubezpiezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie firmy ubezpieczeniowej lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które polega na żądaniu zwrotu całości lub części wypłaconego ofierze odszkodowania przez sprawcę szkody. Jeśli chcesz uniknąć regresu ubezpieczeniowego, pamiętaj o przestrzeganiu zasad umowy ubezpieczenia oraz pilnuj aby Twój samochód miał zawsze ważne OC.

Jeśli nie chcesz sam przechodzić przez cały proces odwołania od regresu ubezpieczeniowego, chętnie zajmiemy się Twoją sprawą. Pomożemy Ci wypełnić wniosek oraz przygotować niezbędne dokumenty jeśli zaistnieje taka potrzeba

Wniosek o anulowanie regresu ubezpieczeniowego

Wniosek o umorzenie regresu ubezpieczeniowego, rozłożenie odszkodowania do zwrotu na raty, zastosowanie ulgi lub przesunięcie terminu spłaty jest dostępny w tym dokumencie (załącznik nr 2, s. 7-10).
W naszym poradniku znajdziesz wskazówki, dzięki którym prawidłowo wypełnisz dokument.

Co zrobić aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego, stosuj się do poniższych zasad:

 • Zawsze miej aktualne OC pojazdu.
 • Nie kieruj pojazdem, jeśli nie masz odpowiednich uprawnień (wyjątkiem jest sytuacja gdy chcesz uratować komuś życie, mienie lub ścigasz inną osobę, która popełniła przestępstwo).
 • Nie prowadź po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych zdefiniowanych przez przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Nie wyrządź szkody z premedytacją.
 • Nie uciekaj z miejsca wypadku.

Dodatkowo firma ubezpieczeniowa ma prawo do regresu ubezpieczeniowego również wtedy, gdy wypadek był spowodowany samochodem pochodzącym z przestępstwa.

Jak odwołać się od regresu ubezpieczeniowego?

Odwołać się od regresu ubezpieczeniowego możesz składając jeden z poniższych wniosków:

 • Wniosek o całkowite umorzenie
 • Wniosek o częściowe umorzenie
 • Wniosek o rozłożenie należności na raty
 • Wniosek o odroczenie (przesunięcie terminu spłaty)

Na złożenie odpowiedniego wniosku masz 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Jeśli nie złożysz odwołania lub nie zapłacisz wymaganej kwoty, zakład ubezpieczeń lub UFG skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Co za tym idzie, Twoje zadłużenie wzrośnie o dodatkowe odsetki i koszty sądowe.
Pamiętaj, że UFG lub firma ubezpieczeniowa mogą odstąpić od żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania w części lub całości jeśli:

 • Masz trudną sytuacje życiową (np. jesteś w trakcie ciężkiej choroby lub masz na utrzymaniu osobę z trwałym inwalidztwem)
 • Masz trudną sytuację majątkową (niskie dochody, osoby niepełnoletnie na utrzymaniu)
 • Masz trudną sytuację materialną (np. nie posiadasz ruchomości lub nieruchomości, których wartość mogłaby pokryć wierzytelność).

Jak napisać odwołanie od regresu ubezpieczeniowego?

Wzór wniosku wraz z pełnym regulaminem oraz kryteriami oceny możesz znaleźć TUTAJ.

Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie zawiera również katalog przykładowych dokumentów, które mogą pomóc przy ustalaniu decyzji o odstąpieniu od dochodzenia zwrotu wierzytelności.
Wśród nich znajdują się:
• informacja ośrodka pomocy społecznej,

 • zaświadczenia lekarskie, kopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego (w przypadkuchorób),
 • zaświadczenie o inwalidztwie,
 • zaświadczenie o dochodach (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca, urząd pracyitp.),
 • zaświadczenia z urzędu pracy o bezrobociu,
 • zaświadczenia dotyczące zobowiązań wobec innych wierzycieli,
 • inne dokumenty (np. protokoły o stanie majątkowym, postanowienia sądów lubkomorników itp.).

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie regresu ubezpieczeniowego?

Jeśli Twoja sprawa dotyczy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać na adres:
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa;

Jeśli chcesz odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej, możesz posłużyć się powyższym wnioskiem, pamiętać aby wtedy wysłać go bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Kiedy ubezpieczyciel może wystąpić z regresem?

Prawo do regresu ubezpieczeniowego przysługuje po wypłacie odszkodowania.

Kiedy regres ubezpieczeniowy ulega przedawnieniu?

Regres ubezpieczeniowy ulega przedawnieniu po upływie 3 lat.

Kiedy regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania?

Jeżeli sprawca i poszkodowany mają wspólne gospodarstwo domowe oraz jeśli szkoda nie została wyrządzona z premedytacją, ani firma ubezpieczeniowa, ani UFG nie będą miały prawa do regresu.

Czy regres ubezpieczeniowy się dziedziczy?

Spadkobiercy dziedziczą regres ubezpieczeniowy jeśli odszkodowanie zostało wpłacone jeszcze za życia sprawcy.

Kto zwraca odszkodowanie z OC: kierowca czy właściciel samochodu?

Firmy ubezpieczeniowe oraz UFG mogą domagać się zwrotu odszkodowania zarówno od osoby ubezpieczonej, jak i osoby kierującej pojazdem, który spowodował wypadek.

Zgłoś swoją sprawę do bezpłatnej analizy. Skontaktuj się z nami, pomożemy odwołać się od regresu ubezpieczeniowego.

Polityka prywatności 

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: odszkodowania-satis.pl.

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marta Jęśko-Łuczak Kancelaria Adwokacka ul. Piramowicza 9 lok.9, 90-254 Łódź.

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: satis.odszkodowania@gmail.com.

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera

  • Prowadzenie rozmów typu chat online

  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych

  • Obsługa zapytań przez formularz

  • Realizacja zamówionych usług

  • Prezentacja oferty lub informacji

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Przeglądając tą stronę internetowa, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy odszkodowania-satis.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.