loader image
Kategorie
Uncategorized

Regres ubezpieczeniowy, jak go uniknąć?

Regres ubezpieczeniowy – jak go uniknąć?

Dostałeś wezwanie do zapłaty regresu od towarzystwa ubezpieczeniowego albo UFG?

Dowiedz się, co możesz zrobić. W naszym poradniku omawiamy temat regresu ubezpieczeniowego oraz podpowiadamy jak się od niego odwołać.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

Czym jest regres ubezpiezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie firmy ubezpieczeniowej lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które polega na żądaniu zwrotu całości lub części wypłaconego ofierze odszkodowania przez sprawcę szkody. Jeśli chcesz uniknąć regresu ubezpieczeniowego, pamiętaj o przestrzeganiu zasad umowy ubezpieczenia oraz pilnuj aby Twój samochód miał zawsze ważne OC.

Jeśli nie chcesz sam przechodzić przez cały proces odwołania od regresu ubezpieczeniowego, chętnie zajmiemy się Twoją sprawą. Pomożemy Ci wypełnić wniosek oraz przygotować niezbędne dokumenty jeśli zaistnieje taka potrzeba

Wniosek o anulowanie regresu ubezpieczeniowego

Wniosek o umorzenie regresu ubezpieczeniowego, rozłożenie odszkodowania do zwrotu na raty, zastosowanie ulgi lub przesunięcie terminu spłaty jest dostępny w tym dokumencie (załącznik nr 2, s. 7-10).
W naszym poradniku znajdziesz wskazówki, dzięki którym prawidłowo wypełnisz dokument.

Co zrobić aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego, stosuj się do poniższych zasad:

 • Zawsze miej aktualne OC pojazdu.
 • Nie kieruj pojazdem, jeśli nie masz odpowiednich uprawnień (wyjątkiem jest sytuacja gdy chcesz uratować komuś życie, mienie lub ścigasz inną osobę, która popełniła przestępstwo).
 • Nie prowadź po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych zdefiniowanych przez przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Nie wyrządź szkody z premedytacją.
 • Nie uciekaj z miejsca wypadku.

Dodatkowo firma ubezpieczeniowa ma prawo do regresu ubezpieczeniowego również wtedy, gdy wypadek był spowodowany samochodem pochodzącym z przestępstwa.

Jak odwołać się od regresu ubezpieczeniowego?

Odwołać się od regresu ubezpieczeniowego możesz składając jeden z poniższych wniosków:

 • Wniosek o całkowite umorzenie
 • Wniosek o częściowe umorzenie
 • Wniosek o rozłożenie należności na raty
 • Wniosek o odroczenie (przesunięcie terminu spłaty)

Na złożenie odpowiedniego wniosku masz 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Jeśli nie złożysz odwołania lub nie zapłacisz wymaganej kwoty, zakład ubezpieczeń lub UFG skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Co za tym idzie, Twoje zadłużenie wzrośnie o dodatkowe odsetki i koszty sądowe.
Pamiętaj, że UFG lub firma ubezpieczeniowa mogą odstąpić od żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania w części lub całości jeśli:

 • Masz trudną sytuacje życiową (np. jesteś w trakcie ciężkiej choroby lub masz na utrzymaniu osobę z trwałym inwalidztwem)
 • Masz trudną sytuację majątkową (niskie dochody, osoby niepełnoletnie na utrzymaniu)
 • Masz trudną sytuację materialną (np. nie posiadasz ruchomości lub nieruchomości, których wartość mogłaby pokryć wierzytelność).

Jak napisać odwołanie od regresu ubezpieczeniowego?

Wzór wniosku wraz z pełnym regulaminem oraz kryteriami oceny możesz znaleźć TUTAJ.

Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie zawiera również katalog przykładowych dokumentów, które mogą pomóc przy ustalaniu decyzji o odstąpieniu od dochodzenia zwrotu wierzytelności.
Wśród nich znajdują się:
• informacja ośrodka pomocy społecznej,

 • zaświadczenia lekarskie, kopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego (w przypadkuchorób),
 • zaświadczenie o inwalidztwie,
 • zaświadczenie o dochodach (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca, urząd pracyitp.),
 • zaświadczenia z urzędu pracy o bezrobociu,
 • zaświadczenia dotyczące zobowiązań wobec innych wierzycieli,
 • inne dokumenty (np. protokoły o stanie majątkowym, postanowienia sądów lubkomorników itp.).

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie regresu ubezpieczeniowego?

Jeśli Twoja sprawa dotyczy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać na adres:
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa;

Jeśli chcesz odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej, możesz posłużyć się powyższym wnioskiem, pamiętać aby wtedy wysłać go bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Kiedy ubezpieczyciel może wystąpić z regresem?

Prawo do regresu ubezpieczeniowego przysługuje po wypłacie odszkodowania.

Kiedy regres ubezpieczeniowy ulega przedawnieniu?

Regres ubezpieczeniowy ulega przedawnieniu po upływie 3 lat.

Kiedy regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania?

Jeżeli sprawca i poszkodowany mają wspólne gospodarstwo domowe oraz jeśli szkoda nie została wyrządzona z premedytacją, ani firma ubezpieczeniowa, ani UFG nie będą miały prawa do regresu.

Czy regres ubezpieczeniowy się dziedziczy?

Spadkobiercy dziedziczą regres ubezpieczeniowy jeśli odszkodowanie zostało wpłacone jeszcze za życia sprawcy.

Kto zwraca odszkodowanie z OC: kierowca czy właściciel samochodu?

Firmy ubezpieczeniowe oraz UFG mogą domagać się zwrotu odszkodowania zarówno od osoby ubezpieczonej, jak i osoby kierującej pojazdem, który spowodował wypadek.

Zgłoś swoją sprawę do bezpłatnej analizy. Skontaktuj się z nami, pomożemy odwołać się od regresu ubezpieczeniowego.

Kategorie
Uncategorized

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby

Jak uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące tematów związanych z odszkodowaniem oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby.

Śmierć bliskiej osoby, jak uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Śmierć bliskich jest zawsze bolesnym i trudnym doświadczeniem. Wiemy, że niespodziewana utrata może wywołać wiele emocji, z którymi trudno dać sobie radę. Ostatnią rzeczą o której wtedy myślimy jest walka o należne świadczenie finansowe. Żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować nam straty, jednak dzięki wsparciu materialnemu jest nam nieco łatwiej przejść przez okres żałoby.

W Kancelarii Prawnej Satis służymy swoim prawnym wsparciem – zarówno doświadczeniem, jak i wiedzą o sprawach o odszkodowanie dla rodziny po zmarłej osobie. W świetle prawa istnieje wiele form finansowej rekompensaty w przypadku utraty bliskiego. Według Kodeksu Cywilnego możemy, poza odszkodowaniem, starać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. W poniższym artykule opowiemy Ci o najistotniejszych kwestiach dotyczących tematów związanych z odszkodowaniem dla rodziny po zmarłej osobie oraz zadośćuczynieniu za śmierć bliskiej osoby.

Czym jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Kodeks Cywilny w art. 446 mówi, że: „jeśli na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, sąd może przyznać najbliższym zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Te środki mają pomóc bliskim odnaleźć się w nowej, zazwyczaj trudnej sytuacji. Zadośćuczynienie ma złagodzić skutki śmierci bliskiej osoby. Inaczej mówiąc jest to pieniężny ekwiwalent krzywdy, jakiej doznajemy, gdy nasz bliski ginie w wypadku.

Jeśli nie chcesz sam przechodzić przez cały proces uzyskania odszkodowania, chętnie zajmiemy się Twoją sprawą. Możemy zgłosić szkodę w Twoim imieniu. Pomożemy Ci również przygotować niezbędne dokumenty jeśli zaistnieje taka potrzeba. Z nami, z pewnością załatwisz wszystkie formalności szybko i uzyskasz odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Komu przysługuje zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby?

O zadośćuczynienie może ubiegać się każdy kto pozostawał w zażyłej relacji ze zmarłym. Najczęściej są to:

 • żona,
 • mąż,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • dziadkowie
 • rodzeństwo,

a także:

 • przyrodnie rodzeństwo,
 • macocha,
 • ojczym,
 • dzieci przysposobione,
 • nienarodzone dziecko zmarłego.

Istotne jest to, że liczą się faktyczne więzi emocjonalne ze zmarłym. Zadośćuczynienie przysługuje również osobom, które pozostawały ze zmarłym w związku nieformalnym (np. w konkubinacie). Sądy coraz częściej przychylają się do jego wypłaty konkubentowi, biorąc pod uwagę przede wszystkim ocenę bliskości relacji, jaka łączyła partnerów.

Dodatkowo zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby przysługuje każdemu indywidualnie. Wszyscy, niezależnie od pozostałych uprawnionych, mogą ubiegać się odrębnie o to świadczenie.

Jak złożyć pozew o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Pierwszy etap to zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Jeśli go nie posiadamy, należy zwrócić się bezpośrednio do sprawcy zdarzenia. Sprawę możemy próbować zakończyć na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia kierujemy pozew do Sądu. W nim określamy wysokość roszczenia, dodatkowo podajemy uzasadnienie i dowody. W pozwie powinna znaleźć się dokumentacja, która wykaże winę sprawcy oraz przede wszystkim opis relacji jakie łączyły nas ze zmarłym. Jest to trudne emocjonalnie dla osoby składającej pozew. Jednak to właśnie opis wspólnego życia, planów na przyszłość, spędzania czasu wolnego pokazuje jak wielką krzywdę ponieśliśmy po stracie bliskiego.

Kiedy złożyć  pozew o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

 • W ciągu 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i ustaleniu winnego śmierci poszkodowanego. Nie ma znaczenia ile czasu minęło od zdarzenia.
 • W ciągu 20 lat jeżeli śmierć poszkodowanego nastąpiła na skutek przestępstwa.

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość zadośćuczynienia jest wielkość poniesionej krzywdy psychicznej oraz więź emocjonalna jaka łączyła osobę bliską ze zmarłym. Co istotne, sytuacja materialna stron postępowania nie ma wpływu na kwotę jaką możemy otrzymać. Nie reguluje jej też żaden zapis prawny. Dlatego bardzo ważne jest szczegółowe udokumentowanie poniesionej krzywdy.

Zadośćuczynienie czy odszkodowanie?

Zazwyczaj ubiegamy się jedynie o odszkodowanie po śmierci bliskiego, myśląc że jest ono równoznaczne z otrzymaniem zadośćuczynienia. Jednak są to dwa różne świadczenia, o które możemy ubiegać się osobno. Zadośćuczynienie ma zrekompensować nam ciernienie psychiczne. Odszkodowanie natomiast ma wyrównać szkody materialne takie jak koszty leczenia, koszt pogrzebu czy ogólne pogorszenie się stopy życiowej bliskich zmarłego.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej

Odszkodowanie z tytułu i pogorszenia się sytuacji życiowej jest jednorazowym świadczeniem, które ma zrekompensować obecne i przyszłe straty materialne i niematerialne najbliższych poszkodowanego. Na jego wysokość wpływa:

 • wkład materialny zmarłego (np. regularne wynagrodzenie za pracę, które przeznaczane było na cele związane z utrzymaniem domu)
 • wkład niematerialny zmarłego (np. czas jaki poświęcał na opiekę nad domem czy chorym członkiem rodziny)

W każdym z tych przypadków znaczenie ma dotychczasowe zaangażowanie danej osoby oraz to jakie mogło być w przyszłości dotyczące zarówno gospodarstwa domowego, jak relacji z bliskimi.

Renta rekompensatą za śmierć członka rodziny

Renta to kolejne świadczenie, które przysługuje nam po śmierci najbliższej osoby. Jest ono wypłacane cyklicznie, zazwyczaj co miesiąc lub jednorazowo.  Jej charakter może być obligatoryjny lub fakultatywny. O rentę mogą starać się członkowie rodziny zmarłego, gdy istniał wobec nich obowiązek alimentacyjny jak również osoby, którym regularnie i dobrowolnie dostarczał środki do życia.

Możemy także starać się o rentę niezależnie od przysługującego nam odszkodowania z ZUS-u w postaci np.:

 • renty rodzinnej,
 • renty rodzinnej powypadkowej,
 • jednorazowego odszkodowania.

Odszkodowanie dla rodziny sprawcy wypadku

Wydawać by się mogło, że rodzinie sprawcy wypadku nie przysługuje możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Jest to jednak błędne założenie. Każdy przypadek jest indywidualny. Może się na przykład okazać, że część winy wypadku komunikacyjnego leżała również po stronie drugiego kierowcy. Dzięki dokładnej analizie akt sprawy jesteśmy w stanie ustalić czy zadośćuczynienie przysługuje również i tym,  którzy zostali uznani za sprawcę zdarzenia lub ich bliskich.

Procesy o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej bywają trudne emocjonalnie. Często są długie i wyczerpujące. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z zadośćuczynieniem. Kancelaria Odszkodowawcza Satis pomoże Ci na każdym etapie sprawy. Oszacujemy prawidłowo kwotę zadośćuczynienia, złożymy pozew do Sądu lub przejmiemy na siebie negocjacje z zakładem ubezpieczeń.

Zgłoś swoją sprawę do bezpłatnej analizy. Skontaktuj się z nami, a razem przejdziemy przez uzyskanie zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

Kategorie
Uncategorized

Zaniżone odszkodowanie, co robić?

Ubezpieczyciel zaniżył moje odszkodowanie, co robić?

Zostałeś poszkodowany i jesteś rozczarowany wysokością odszkodowania? W prawie 99% przypadków wypłacana kwota jest za niska.

Ubezpieczyciele często zaniżają kwotę odszkodowania. Chciałbyś wiedzieć jak postąpić w takiej sytuacji? Poniżej przedstawimy Ci kilka informacji na temat tego, jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie i co robić w takiej sytuacji. Odwołanie się od decyzji nie jest trudne.

Ubezpieczyciel zaniżył moje odszkodowanie, co robić?

W jaki sposób ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie?

Zazwyczaj, jeśli zgłosisz szkodę, pierwszy etap drogi do uzyskania odszkodowania to ocena Twojej straty przez ubezpieczyciela. Przeważnie odbywa się to według wariantu kosztorysowego. Oznacza to, że ubezpieczyciel wyśle do Ciebie swojego przedstawiciela, który oceni wysokość odszkodowania jakie możesz otrzymać. Rzeczoznawca (na przykładzie uszkodzonego pojazdu) określi cenę części oraz stawki za roboczogodzinę potrzebne do naprawy samochodu. Efektem tego jest znaczne zaniżenie kwoty niezbędnej do naprawy auta.  

Branie pod uwagę cen części zamiennych

Najczęściej stosowaną praktyką jest przede wszystkim branie pod uwagę cen części zamiennych zamiast oryginalnych w kosztorysie. Ubezpieczyciel ma oczywiście do tego prawo, jednak tylko w dwóch przypadkach:

1) Jeśli się na to zgodzisz,

2) Jeśli w momencie wystąpienia szkody w Twoim aucie były zamontowane zamienniki.

W każdej innej sytuacji ceny muszą odpowiadać częściom oryginalnym. To bardzo ważna informacja, o której niewielu z nas wie.

Amortyzacja części

Kolejna praktyka ubezpieczyciela to zaniżanie kosztu naprawy przez amortyzację części. W tym wariancie towarzystwo ubezpieczeniowe wychodzi z założenia, że skoro użytkowałeś pojazd od jakiegoś czasu to jego części się zużyły. Mimo tego, że jest to oczywiście prawdą, nie można dokładnie określić ile straciły na wartości. Dlatego dokonywanie we własnym zakresie obliczeń i uwzględnianie ich w kosztorysie przez ubezpieczyciela jest niezgodne z prawem. Warto, żebyś o tym pamiętał.

Zaniżanie wartości samochodu

Ciekawym przypadkiem jest również zaniżanie wartości samego pojazdu. Teoretycznie aktualną cenę rynkową ustala się na podstawie tabeli Eurotaxu. Czyli nie powinno być tu mowy o złej kwocie. Jednak ten sam model często ma wiele wersji wyposażenia. Przez to jego wartość różni się. Jak już się pewnie domyślasz, ubezpieczyciel założy, że posiadasz wersję podstawową czyli najtańszą. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy jest to niezgodne z prawdą.

Nieuznanie szkody

Pozostaje nam jeszcze kwestia samej szkody, która może zostać nie uznana. Ubezpieczyciel stwierdzi na przykład, że wgniecenie w Twoim pojeździe nie jest efektem kolizji, którą miałeś. 

Kosztorys z cenami netto

I na koniec jeszcze jeden przykład nieeleganckiego zachowania ubezpieczycieli, który może Cię trochę kosztować. Czasami zdarza się, że kosztorys zawiera ceny netto. Co za tym idzie, nawet jeśli wszystkie wartości w nim są uwzględnione poprawnie, będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni brakujące 23% podatku VAT (cena brutto).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wiesz jak sporządzić dokument czy po prostu potrzebujesz porady prawnej związanej z uzyskaniem odszkodowania, zadzwoń. Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.
Skontaktuj się z nami już dziś!
Nasi specjaliści służą fachową pomocą.

Co robić, gdy ubezpieczyciel zaniżył moje odszkodowanie?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, wysokość rekompensaty zaproponowana przez ubezpieczyciela nie jest ostateczna. Jeśli kwota Twojego odszkodowania została zaniżona możesz odwołać się od otrzymanej decyzji. Masz na to nawet 3 lata, a gdy szkoda była wynikiem przestępstwa – 20 lat.

Co powinno zawierać odwołanie?

Pamiętaj, aby Twoje odwołanie zawierało argumenty. Samo stwierdzenie, że kwota jest za niska nie wystarczy. Koniecznie poprzyj swoje stanowisko konkretnymi faktami. Warto również wskazać w piśmie do ubezpieczyciela podstawę prawną oraz powołać się na przepisy Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Co ciekawe odwołanie od decyzji możesz złożyć nawet ustnie, telefonicznie czy za pomocą poczty elektronicznej. Jednak zalecamy standardową formę, czyli papierową i wysłanie pisma listem z potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedź ubezpieczyciela

Czas na odpowiedź ubezpieczyciela to 30 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi, oznacza to zgodzenie się z Twoim stanowiskiem. Szansa na taką sytuację jest jednak niewielka.

Po otrzymaniu odpowiedzi może okazać się, że Twoja reklamacja nie została uwzględniona. Możesz także otrzymać propozycję wyższej kwoty, jednak jest ona wciąż za niska na pokrycie strat. W takiej sytuacji pozostaje Ci zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub skierować sprawę do sądu.

Więcej o sposobie zgłaszania szkody oraz reklamacji decyzji ubezpieczyciela znajdziesz w naszym Przewodniku dla poszkodowanych.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy czy podołasz w walce z nieuczciwym ubezpieczycielem, pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Mamy doświadczenie w różnych, początkowo trudnych do rozwiązania sprawach. Jednak wiemy, że praktycznie każdą można wygrać. Wystarczy odpowiednio się przygotować. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub porady skontaktuj się z nami. Razem na pewno uzyskamy satysfakcjonujące odszkodowanie.

Kategorie
Uncategorized

Przewodnik dla poszkodowanych

SATIS odszkodowania Skuteczna pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania

przewodnik dla poszkodowanych

Uczestniczyłeś w wypadku i nie wiesz do kogo zadzwonić? Postępowanie karne, zgłoszenie szkody i kontakt z firmą ubezpieczeniową to dla Ciebie koszmar?

Możesz odetchnąć z ulgą. Przychodzimy z pomocą i odpowiedziami na Twoje pytania. Stworzyliśmy krótki przewodnik dla poszkodowanych. Dzięki niemu dowiesz się jak postępować, gdy przytrafi Ci się nieszczęśliwy wypadek.

DROGA DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA

ZGŁOSZENIE SZKODY

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest zgłoszenie szkody. W tym celu niezbędny jest kontakt z ubezpieczycielem. Aktualnie większość firm ubezpieczeniowych daje nam możliwość zgłoszenia szkody telefonicznie, internetowo lub przez aplikację mobilną. Pozwala to na wykonanie tej czynności w najbardziej komfortowy dla nas sposób. Jeśli wolisz formę nie elektroniczną, zawsze możesz zrobić to standardowym sposobem – wysłać listem.

Poniżej znajdziesz linki oraz numery telefonów do najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Są to bezpośrednie odnośniki do formularzy zgłoszenia szkody oraz numery na infolinię.

Aby szybko przejść przez ten etap przygotuj niezbędne dokumenty oraz informacje, które mogą się przydać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Pozwoli Ci to uniknąć później zbędnych stresów i nerwów. Na pewno przyda się:

 • Dowód osobisty
 • Polisa (jeśli zgłoszenie dotyczy osoby)
 • Dowód rejestracyjny i polisa OC/AC pojazdu (jeśli zgłoszenie dotyczy wypadku samochodowego)
 • Informacje o dacie i miejscu zdarzenia
 • Informacje o przebiegu zaistnienia szkody
 • Dane kontaktowe
 • Nr konta do wypłaty odszkodowania

Jeśli nie chcesz sam przechodzić przez cały proces uzyskania odszkodowania, chętnie zajmiemy się Twoją sprawą. Możemy zgłosić szkodę w Twoim imieniu. Pomożemy Ci również przygotować niezbędne dokumenty jeśli zaistnieje taka potrzeba. Z nami, z pewnością załatwisz wszystkie formalności szybko i uzyskasz odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Infolinie i formularze zgłoszenia szkody online  Ubezpieczycieli

Zbieramy dla Ciebie najważniejsze informacje kontaktowe do ubezpieczycieli, które pomogą Ci zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie. Poniżej znajdziesz linki oraz numery telefonów do najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Są to bezpośrednie odnośniki do formularzy zgłoszenia szkody oraz numery na infolinię.

WERYFIKACJA ZGŁOSZONEJ SZKODY PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

Po zgłoszeniu szkody musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiedź ubezpieczyciela (zazwyczaj trwa to 2-3 dni robocze). Możemy dostać decyzję od razu lub niezbędne będzie wysłanie dodatkowych informacji, zdjęć, dokumentów lub np. bezpośrednie oględziny wykonane przez przedstawiciela ubezpieczyciela.

DECYZJA UBEZPIECZYCIELA O WYPŁACIE ODSZKODOWANIA I WYPŁATA ŚRODKÓW

Później (przy pozytywnym scenariuszu) pozostaje nam zaakceptować wydaną decyzję i czekać na wypłatę środków.

REKLAMACJA (JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z DECYZJĄ)

Jeśli natomiast nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania zaproponowanego przez zakład ubezpieczeń lub z samą decyzją, możesz złożyć odwołanie. Proces postępowania przy reklamacji jest z pewnością opisany w ogólnych warunkach umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową. Gotowe wzory wniosków możemy również znaleźć na stronach internetowych.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Na pewno podstawowe dane, czyli:

 • Imię i nazwisko reklamującego
 • PESEL
 • Adres zamieszkania
 • Nr polisy lub nr szkody
 • Nr telefonu / adres e-mail
 • Opis przedmiotu reklamacji

Opis przedmiotu reklamacji to Twoje wyjaśnienie dlaczego nie zgadzasz się z zaproponowaną przez ubezpieczyciela decyzją. Jeśli np. przyznano Ci 1500zł na naprawę samochodu, a nie da się jej wykonać za tą kwotę bo same części kosztują 2000zł, napisz to. Warto podać link do sklepu z cenami części lub wysłać kopię faktur za ich zakup.

Co ważne, nawet jeśli już przyjąłeś 1500zł od zakładu ubezpieczeń, ale naprawa kosztowała 2500zł, to dalej masz prawo domagać się wypłacenia dodatkowej kwoty, bo wcześniejsze przyjęcie pieniędzy nie ma tu nic do rzeczy. Pamiętaj tylko aby zgłosić reklamację w odpowiednim czasie. W zależności od ubezpieczyciela możesz mieć na to okres miesiąca, roku lub nawet trzech lat.

Nie zgadzasz się z rozpatrzeniem reklamacji? 

Co najważniejsze, negatywna odpowiedź nie zamyka Ci drogi do walki o zmianę decyzji. Jest to tak naprawdę pierwszy krok. Mamy do dyspozycji jeszcze kilka opcji w zanadrzu. Są to:

 • Wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego
 • Wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (tylko w przypadku osób fizycznych),
 • Złożenie odwołanie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Wystąpienie z wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu przed Rzecznikiem Finansowym (tylko osoby fizyczne)
 • W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu możesz także skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR), która znajduje się pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeśli masz jakiekolwiek obawy czy podołasz w walce z nieuczciwym ubezpieczycielem, pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Mamy doświadczenie w różnych, początkowo trudnych do rozwiązania sprawach. Jednak wiemy, że praktycznie każdą można wygrać. Wystarczy odpowiednio się przygotować. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub porady skontaktuj się z nami. Razem na pewno uzyskamy satysfakcjonujące odszkodowanie.

Polityka prywatności 

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: odszkodowania-satis.pl.

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marta Jęśko-Łuczak Kancelaria Adwokacka ul. Piramowicza 9 lok.9, 90-254 Łódź.

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: satis.odszkodowania@gmail.com.

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera

  • Prowadzenie rozmów typu chat online

  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych

  • Obsługa zapytań przez formularz

  • Realizacja zamówionych usług

  • Prezentacja oferty lub informacji

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Przeglądając tą stronę internetowa, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy odszkodowania-satis.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.